1.  Privatumo politikos taikymas

1.1.  Ši privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems interneto svetainės https://www.boatshop.lt  (toliau - Interneto svetainė) lankytojams.

1.2.  Laikoma,  kad  Lankytojas  susipažįsta  su  šia  Privatumo  politika,  kai  jis  apsilanko  Interneto svetainėje.

1.3.  Pirmą  kartą  apsilankęs  Interneto  svetainėje,  Lankytojas  privalo  išreikšti  savo  nuomonę  dėl Interneto svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti  Lankytojo asmens duomenis (išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą).

1.4.  Lankytojo  nesutikimas  neriboja  Lankytojo  galimybių  naudotis  Interneto  svetainės  paslaugomis, kurias teikiant nėra naudojami asmens duomenys.

1.5.  Lankytojas pateikia savo asmens duomenis sukurdamas asmeninę Paskyrą.

2.  Renkama informacija

2.1.  Teikdami paslaugas, mes UAB „VALTINĖ“, įmonės kodas: 300994767, adresas: Baltųjų Lakajų g. 2, Mindūnai, LT-33202 Molėtų raj., 

telefonas:  +370  659  60653,  el.  paštas:  valtine@boatshop.lt  (toliau  - Paslaugų  teikėjas), renkame tokius asmens duomenis:

2.1.1.  Vardą Pavardę;

2.1.2.  Elektroninio pašto adresą;

2.1.3.  Mobiliojo telefono numerį;

2.1.4.  Informaciją apie Jūsų kompiuterį;

2.1.5.  Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;

2.1.6.  Jūsų IP adresą;

2.1.7.  Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

2.1.8.  Kitą  informaciją,  kurią  Jūs  galite  pateikti  mums  bet  kuriuo  metu,  naudodamiesi  mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

2.2.  Nurodyti  asmens  duomenys,  išskyrus  asmens  kodą,  gali  būti  tvarkomi  tiesioginės  rinkodaros tikslais.

3.  Slapukų naudojimas

3.1.  Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra  siunčiama  į  interneto  serverį  kiekvieną  kartą,  kai  naršyklė  prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

3.2.  Siekdami  analizuoti  naudojimąsi  šia  Interneto  svetaine,  mes  naudojame  „Google  Analytics“  ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. 

3.3.  Šie  įrankiai  generuoja  statistikos  ir  kitą  informaciją  apie  Interneto  svetainės  naudojimą  pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. 

3.4.  Informacija,  surinkta  apie  apsilankymus  Interneto  svetainėje,  yra  naudojama  ataskaitų  apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. 

3.5.  Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. 

3.6.  Slapukai  taip  pat  yra  naudojami  tam,  kad  atpažinti  Jus,  kaip  ankstesnį  Interneto  svetainės lankytoją.

3.7.  Prisijungdami  prie  Mūsų  Interneto  svetainės  turite  nurodyti  „sutinkate“  ar  „nesutinkate“    su slapukų naudojimu. 

3.8.  Jūs  galite  atmesti  slapukus.  Atkreipkite  dėmesį,  kad  slapukų  atmetimas  gali  turėti  neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.

3.9.  Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el.pašto adresu: valtine@boatshop.lt;

4.  Jūsų asmens duomenų naudojimas

4.1.  Teikdami  paslaugas,  gavę  iš  Jūsų  sutikimą  dėl  Jūsų  asmens  duomenų  rinkimo,  kaupimo  ir naudojimo,  šiuos  duomenis  galime  naudoti,  be  atskiro  Jūsų  sutikimo  tik  savo  paties  panašių paslaugų rinkodarai.

4.2.  Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

4.3.  Duomenys bus naudojami tam, kad:

4.3.1.  Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

4.3.2.  Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;

4.3.3.  Išrašyti ir išsiųsti Jums finansinius dokumentus;

4.3.4.  Administruoti įsiskolinimus;

4.3.5.  Siųsti  Jums  pranešimus,  korespondenciją,  naujienas  ir  kitą  su  mūsų  teikiamomis  paslaugomis susijusią informaciją. 

5.  Jūsų asmens duomenų saugumas

5.1.  Jūsų  asmens  duomenys  bus  tvarkomi  laikantis  Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų  teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

5.2.  Tvarkydami  Jūsų  asmens  duomenis,  mes  įgyvendiname  organizacines  ir  technines  priemones, kurios  užtikrina  asmens  duomenų  apsaugą  nuo  atsitiktinio  ar  neteisėto  sunaikinimo,  pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.  Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas

6.1. Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos, skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

7.  Duomenys, kurie nėra renkami

7.1.  Esant  bet  kokioms  sąlygoms,  duomenys  susiję  su  Jūsų  rasine  ar  etnine  kilme,  politiniais, religiniais,  filosofiniais  ar  kitais  įsitikinimais,  naryste  profesinėse  sąjungose,  sveikata,  lytiniu gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.

8.  Asmens  duomenų  teikimas  ir  duomenų  gavimas  iš  trečiųjų  asmenų,  esančių  Lietuvos Respublikoje

8.1.  Ta apimtimi, kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atsklei sti Jūsų asmeninę  informaciją  mūsų  darbuotojams,  vadybininkams,  tarpininkams,  tiekėjams  ar subrangovams. 

8.2.  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:

8.2.1.  Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;

8.2.2.  Tai privalome padaryti, remiantis įstatymų nuostatomis;

8.2.3.  Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.

8.3.  Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie šių  duomenų  gavimą.  Šie  asmens  duomenys,  išskyrus  duomenis,  kurie  yra  viešai  paskelbti,  be Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.

8.4.  Jūsų  asmens  duomenys,  išskyrus  atvejus  nurodytus  8.1.,  8.2.  punktuose  ir  duomenys,  kurie  yra viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.  

8.5.  Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.

9.  Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse

9.1.  Asmens  duomenys  duomenų  gavėjams,  esantiems  Europos  Sąjungos  valstybėse  narėse  ir  kitose Europos  ekonominės  erdvės  valstybėse,  teikiami  tomis  pačiomis  sąlygomis  ir  tvarka  kaip  ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

10.  Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas

10.1.  Asmens  duomenys  saugomi  ne  ilgiau,  nei  to  reikalauja  duomenų  tvarkymo  tikslai  arba  iki Jūsų Paskyros  ištrynimo  (priklausomai  nuo  to,  kas  įvyksta  anksčiau).  Duomenų  reikalingumas nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami ir tvarkomi.

10.2.  Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau negalėsite atkurti. 

10.3.  Jei  nenorite  ištrinti  savo  paskyros,  tačiau  norite  laikinai  nebenaudoti  Interneto  svetainės,  galite savo Paskyrą išaktyvinti. 

10.4.  Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.

10.5.  Privatumo  politikos  2.1.  punkte  nurodyti  duomenys  saugomi  penkerius  metus  nuo  paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje dienos.

10.6.  Suėjus 10.5.  punkte  nurodytam  terminui  arba  kai  asmens  duomenys  taps  nebereikalingi  jų tvarkymo  tikslams,  arba  Jūs  panaikinsite  sutikimą  naudoti  Jūsų  asmens  duomenis  rinkodaros tikslais,  jie  bus  saugiai  sunaikinami,  išskyrus  tuos,  kurie  įstatymų  nustatytais  atvejais  turi  būti perduoti valstybiniams archyvams.

10.7.  Paskyroje,  kuri  buvo  išjungta  dėl  sąlygų  pažeidimo,  sukauptus  duomenis  saugome  mažiausiai metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.

10.8.  Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip dešimt metų.

11.  Jūsų teisės

11.1.  Davę  sutikimą  tvarkyti  Jūsų  asmens  duomenis,  Jūs  turite  teisę  bet  kuriuo  metu  jį  atšaukti. Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el.pašto adresu: valtine@boatshop.lt; 

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  Sutikimo  atšaukimas  nedaro  poveikio  sutikimu  pagrįsto  duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

11.2.  Jūs  galite  bet  kuriuo  metu  atšaukti  sutikimą  gauti  naujienas  ir  informaciją  iš  mūsų,  pranešdami mums  elektroniniu  paštu  arba  paspausdami  interaktyvią  nuorodą  gauto  pranešimo  apačioje  dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

11.3.  Jūs  turite  teisę  susipažinti  su  mūsų  surinktais  duomenimis  apie  Jus.  Taip  pat  turite  teisę  gauti informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją, prašome  susisiekti  su  mumis  el.pašto  adresu: valtine@boatshop.lt. Į  tokius  prašymus  mes atsakome  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  ir  terminais,  stengdamiesi  pateikti  Jums  informaciją  kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

11.4.  Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.

11.5.  Gavus  Jūsų  prašymą  atlikti  tam  tikrus  veiksmus,  jeigu  mums  kilo  įtarimų  dėl  besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti  besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

12.  Atsakomybė

12.1.  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus  (duomenų  perdavimą,  pateiktus  užsakymus  ar  kt.),  kurie  mūsų  Interneto  svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. 

12.2.  Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. 

12.3.  Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. 

12.4.  Jei  prarandate  prisijungimo  duomenis,  Jūs  privalote  nedelsiant  informuoti  apie  tai  mus  paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

12.5.  Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. 

13.  Privatumo politikos pakeitimai

13.1.  Mes  galime  bet  kada  atnaujinti  ar  pakeisti  šią  Privatumo  politiką.  Tokia  atnaujinta  ar  pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. 

13.2.  Jei  bus  padaryti  esminiai  Privatumo  politikos  pakeitimai,  apie  tai  bus  pranešama  Internetinėje svetainėje. 

14.  Mūsų kontaktinė informacija

Pavadinimas: UAB „VALTINĖ“;

Įmonės kodas: 300994767;

Adresas: Baltųjų Lakajų g. 2, Mindūnai, LT-33202 Molėtų raj.

Telefonas: +370 65960653; El. paštas : valtine@boatshop.lt